Årsregnskap: Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 24. juli 2023
bilde

  Årsregnskapet viser alle de inntekter og utgifter et selskap har hatt i løpet av et år. Årsregnskapet sendes inn til myndighetene, som offentliggjør informasjonen. Det betyr at det blant annet kan brukes av investorer, banker, ansatte og leverandører, som ønsker å vite hvordan det står til med selskapet. Innlevering av årsregnskap handler om åpenhet i næringslivet.

  Næringsoppgave og årsregnskap

  Årsregnskap og næringsoppgave henger tett sammen. Begge er basert på de samme tallene, men det finnes likevel noen klare forskjeller. Næringsoppgaven leveres inn til Skatteetaten. Det er denne som forteller Skatteetaten hvor mye du skal betale i skatt.

  Årsregnskapet er på den andre siden en rapport som skal leveres fordi loven sier at regnskapstallene for pliktige selskaper skal være tilgjengelig for offentligheten.

  Plikten til å levere årsregnskap

  Alle selskaper som har regnskapsplikt, må levere inn årsregnskap. Dette gjelder selskapsformene AS, ASA, NUF, stiftelser, boligbyggelag, statsforetak, borettslag, partrederi og verdipapirfond. Det er med andre ord selskapsformen som avgjør om selskapet er regnskapspliktig eller ikke. De aller fleste enkeltpersonforetak er ikke regnskapspliktige, med mindre de har en årlig omsetning over 50 000 kroner og eiendeler til en verdi av over 20 millioner kroner eller ansatte tilsvarende mer enn 20 årsverk.

  Årsregnskapet sendes inn til Regnskapsregisteret hvert eneste år, og innsendelsen gjøres via Altinn. Det er også slik at det må leveres i et standardisert skjema.

  Innholdet i et årsregnskap

  Årsregnskapet skal leveres uavhengig av hvordan året har vært for selskapet. Regnskapet skal vise hvordan resultatet ble som det ble, og må derfor inneholde følgende informasjon:

  • Resultatregnskap, det vil si driftsinntekter og -kostnader samt finansinntekter og -kostnader.
  • Balanse, det vil si eiendeler, egenkapital og gjeld.
  • Noter, det vil si forklaringer til de ulike postene i regnskapet. Noen av disse notene er pålagt ved lov.

  Resultatregnskapet viser alle inntektene og kostnadene selskapet har hatt i løpet av regnskapsåret. Dette deles inn i henholdsvis driftsinntekter og -kostnader samt finansinntekter og -kostnader. Til det siste hører blant annet renter og tap av penger ved aksjesalg. Skattekostnad er også en del av dette regnskapet.

  Balanse, eller saldobalanse, er ganske enkelt en samlet oversikt over alle eiendeler, inntekter, utgifter, gjeld og egenkapital.

  Noter, også kalt noteopplysninger, er ganske enkelt kommentarer til regnskapet. De lovpålagte notene handler om antall ansatte, aksjer og aksjeeiere. Notene er der for å gjøre det enklere å forstå selve regnskapet og hvordan selskapet har gått frem for å fastsette ulike beløper. Det er viktig at notene utformes slik at de er forståelige for alle som leser regnskapet.

  Kontantstrømoppstilling

  Selskaper med en omsetning på mer enn 70 millioner kroner må også levere inn det som kalles en kontantstrømoppstilling. Dette er rett og slett en oversikt over alle innbetalinger og utbetalinger i en gitt periode. Selskaper med plikt til å levere kontantstrømoppstilling må også levere styrets årsberetning. Det vil si at det må leveres en redegjørelse både fra selskapets styre og daglige leder om selskapets utvikling og fortsatte drift. Dette er altså noe som kommer i tillegg til årsregnskapet.

  Innlevering av årsregnskapet

  Årsregnskapet må være ferdig utarbeidet og fastsatt av generalforsamlingen innen senest 30. juni påfølgende år. Dersom du ikke gjør det, og ikke har søkt om utsettelse, vil selskapet bli ilagt forsinkelsesgebyr. Deretter har selskapet én måned på seg til å sende årsregnskapet inn til Regnskapsregisteret.

  Fristen for å utarbeide årsregnskapet er altså den 30. juni påfølgende år, mens fristen for å levere det er én måned etter, det vil si den 31. juli. Årsregnskapet må utarbeides i samsvar med reglene satt i regnskapsloven, og deretter godkjennes av selskapets generalforsamling.

  Generalforsamling

  Generalforsamlingen er rett og slett den øverste myndigheten i et aksjeselskap. Det er de som velger selskapets styre, og det er også de som velger eller fravelger revisor og godkjenner årsregnskapet.

  Generalforsamlingen har et lovpålagt møte hvert år, og det kalles for en ordinær generalforsamling. Dette møtet må gjennomføres innen 30. juni året etter at forrige regnskapsår ble avsluttet. Om generalforsamlingen møtes utenom dette ene lovpålagte møte, kalles det for en ekstraordinær generalforsamling. Reglene for hvordan denne skal gjennomføres står beskrevet i aksjeloven.

  Det finnes også noe som heter forenklet generalforsamling. Det vil rett og slett si at møtet foregår via telefon eller over nettet, eller at deltakerne mottar dokumenter til signering. Om selskapet skal kunne benytte seg av forenklet generalforsamling, må følgende være oppfylt:

  • Alle aksjeeiere må være enige, og ha anledning til å delta.
  • Styremedlemmer, daglig leder og revisor må kunne uttale seg om saker under behandling.
  • Det må føres en generalforsamlingsprotokoll tilpasses ikke-fysiske møter.

  Oppsummering

  I tillegg til å levere inn en næringsoppgave, må selskaper med regnskapsplikt også levere inn et årsregnskap. Dette må være ferdig innen 30. juni påfølgende år, og leveres inn innen 31. juli. Årsregnskapet offentliggjøres og brukes av både myndigheter, ansatte, banker, investorer, leverandører og andre som har nytte av å finne ut av hvordan det står til med selskapets økonomi.

  Årsregnskapet må inneholde både et resultatregnskap, en balanse og noter. Deretter må det godkjennes av generalforsamlingen. Innsendingen foregår via Altinn.

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er et årsregnskap?

  Årsregnskap er en oppstilling av de inntekter og utgifter selskapet har hatt i løpet av regnskapsåret, helt enkelt forklart.

  Hvem må levere årsregnskap?

  Alle selskaper som er regnskapspliktige må levere inn årsregnskap. Hvor omfattende dette må være avhenger av størrelsen på selskapet.

  Hva må årsregnskapet inneholde?

  Årsregnskapet må inneholde tre ting, og det er resultatregnskap, balanse og noter. Feiler du på innholdet kan dette ha store konsekvenser.

  Kan jeg føre inn bonuspoeng i årsregnsapet?

  Mange ønsker i dag å ta utgiftene til bedriften på personlig kredittkort, føre det opp som personlig lån til firmaet, for deretter å betale det tilbake fra firmaet til seg selv måneden etter. Fordelen med dette er at du da får personlige bonuspoeng til fly, o.l. Hovedregelen i Norge er at dette idag ikke er lov, selv om mange fortsatt gjør det. Regelen er ikke helt klar.

  Når skal årsregnskapet være ferdig inn?

  Det må være ferdig innen 30. juni påfølgende år. Mange somler med dette og får dermed gebyrer, ekstraskatter, o.l.

  Når skal årsregnskapet sendes inn?

  Det må sendes inn via Altinn innen 31. juli, altså en måned etter at det er ferdigstilt.