Hva er revisjon? Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 22. april 2023
bilde

  Revisjon av regnskapet betyr at en revisor kontrollerer at dette regnskapet oppfyller lovmessige krav. Revisjon er et annet ord for ettersyn, og handler om å kontrollere og kvalitetssikre prosesser og systemer. Derfor kan man høre om revisjon innen slike områder som HMS.

  Vi hjelper deg å finne rett revisor

  Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  En revisor skal være uavhengig

  Det er viktig at revisoren som utfører revisjonen er uavhengig, og ikke har noen forbindelse med selskapet hvis regnskap han eller hun skal revidere. Dette skyldes at alle, både myndigheter og kunder, skal kunne stole på jobben revisoren gjør. Revisjon foregår normalt en gang per år, og i tillegg jobber revisoren med å gi råd eller veiledning. Dette er med til å sikre at regnskapet føres riktig året rundt, slik at det blir enklere å utføre revisjonen.

  Revisjon av regnskapet sørger for at man får ryddet opp i eventuelle feil og mangler, og på den måten sikrer man at alle kan ha tillitt til bedriftens regnskap. Dette er svært viktig, ikke bare med tanke på offentlige myndigheter, men også ansatte, eksisterende og nye kunder, investorer, banker, leverandører og ansatte.

  En revisjon kan ikke gjennomføres av hvem som helst med litt interesse for tall. Det kreves en revisor til dette arbeidet, og for å bli revisor må man både ha riktig utdannelse og kompetanse innen økonomi. Revisoren har som hovedoppgave å påse at årsregnskapet både følger god regnskapsskikk, og er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

  God regnskapsskikk

  Revisjonen skal sikre at regnskapet følger det som kalles god regnskapsskikk, men hva er egentlig det. Men, hva er god regnskapsskikk?

  God regnskapsskikk innebærer at regnskapsføringen og revisjonen skal følge anerkjente normer og rutiner. Disse finnes beskrevet i både regnskapsloven og revisjonsloven. I tillegg skal regnskapet også være i henhold til anerkjente rutiner.

  God regnskapsskikk sikrer at regnskapet holder god kvalitet, selv på områder der lovverket kan være mangelfullt. Kravet om å følge god regnskapsskikk er av så stor betydning at det faktisk er nedfelt i regnskapslovens kapittel 4. Her kan man også lese at kvalifiserte fagfolk, internasjonale standarder og teorier, de norske standardene for regnskap og uttalelser fra autoriteter, som Finanstilsynet og Oslo Børs, også er inkludert i god regnskapsskikk.

  Her er en oversikt over de 4 prinsippene revisoren skal sjekke regnskapet etter:

  1. Transaksjonsprinsippet – «Transaksjonen skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet (transaksjonsprinsippet)». En transaksjon innebærer en overdragelse mellom minst to parter, og et vederlag. Vederlagets verdi bestemmes når transaksjonen finner sted. Altså når varen eller tjenesten overleveres selgeren til kunden. Opptjeningsprinsippet – «Inntekt skal resultatføres når den er opptjent (opptjeningsprinsippet)». Regnskapsføreren må sørge for at sluttføringen skjer på riktig tidspunkt. Det vil si det tidspunktet da transaksjonen fant sted. Realiserbar inntekt, som finansielle instrumenter og utenlandsk valuta, hører også hjemme her.
  2. Sammenstillingsprinsippet – «Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt (sammenstillingsprinsippet)». Utgiftene og inntektene skal sammenfalle, og resultatføres i samme periode. Forsiktighetsprinsippet – «Urealisert tap skal resultatføres (forsiktighetsprinsippet)». Det skal tas hensyn til eiendeler som forringes i verdi. Det vil si at man resultatfører den faktiske verdien, og ikke verdien på kjøpstidspunktet. Dette bidrar til at selskapets verdi ikke blir kunstig høyt.
  3. Sikring – «Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode».  

  Revisorens vanlige arbeidsoppgaver

  Slik vi allerede har vært inne på, er det revisorens jobb å sjekke at selskapets regnskap er i henhold til bedriftens budsjetter, og de gjeldende lover og regler, forskrifter og god regnskapsskikk. Under dette arbeidet vil revisoren også vurdere om selskapet har de nødvendige rutinene på plass, slik at regnskapet føres på en ordentlig måte.

  I revisorlovens kapittel 5 står det følgende om revisorens oppgaver i forbindelse med revisjon av årsregnskap.

  «Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskrifter. Revisor skal vurdere om opplysninger i årsberetningen og i eventuell redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift, og forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er i samsvar med lov og forskrifter, og om opplysningene er konsistent med årsregnskapet (…) Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet formuesforvaltningen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.»

   Det meste av revisorens jobb dreier seg om årsregnskapet, men han eller hun kan også brukes til andre oppgaver. Dette kan blant annet være å kontrollere at regnskapet samsvarer med ulike budsjetter. Dette er spesielt vanlig når det kommer til statlige og kommunale regnskap. Her følger det offentlige med på pengebruken, og da er det viktig at den er i tråd med de budsjettene som har blitt vedtatt.

  Frister som gjelder for årsregnskap

  Det finnes noen frister som må overholdes. Generalforsamlingen må godkjenne årsberetningen senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Selve innleveringen gjøres elektronisk i Altinn, og må være utført senest 1 måned etter at generalforsamlingen har godkjent regnskapet.

  Leveres regnskapet etter at fristen har gått ut, vil det påløpe gebyrer. Ser man at man blir forsinket, kan revisoren søke om utsettelse før fristen har gått ut.

  Revisorens utdannelse og plikter

  I tillegg til revisorens oppgaver angir revisorloven også kravene som stilles til utdannelse og godkjenning. Det kreves en bachelorgrad i revisjon, og dersom man ønsker å bli autorisert må man ha en mastergrad i regnskap og revisjon. Selve godkjenningen kommer fra Finanstilsynet.

  Ved siden av utdannelsen kreves det også at en revisor har god vandel. I tillegg må vedkommende ha gjennomført den nødvendige praksisperioden.

  Tidligere fantes det to former for revisorer. Den ene ble kalt statsautorisert revisor, og kunne revidere alle selskap også de som var børsnoterte. Den andre ble kalt registrert revisor, og kunne bare revidere selskaper som ikke var på børsen. Fra 2021 er alle revisorer autoriserte revisorer.

  Selskaper med revisjonsplikt

  Det er kun regnskapspliktige selskaper som har revisjonsplikt. Å være regnskapspliktig betyr at selskapet må utarbeide et årsregnskap.

  • Alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskap
  • Ansvarlige selskaper og andre deltakerlignende selskaper, som enten har salgsinntekter på over 5 millioner, over 5 årsverk, flere enn 5 deltakere eller deltakere som er en juridisk person med begrenset ansvar.
  • Alle enkeltpersonforetak med eiendeler til en verdi av mer enn 20 millioner kroner eller over 20 årsverk.
  • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med årlige salgsinntekter på mer enn 2 millioner kroner.
  • Andre foreninger med en verdi på mer enn 20 millioner kroner eller 20 årsverk.
  • Borettslag, boligbyggelag og eierseksjonssameier med et bestemt antall seksjoner.
  • Stiftelser.
  • Andre som etter særskilt bestemmelse eller i samsvar med lov har regnskapsplikt.
  • Utenlandske bedrifter med virksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge.

  Selskap som omsetter for mindre enn 5 millioner kroner per år vil ha regnskapsplikt, men vil normalt slippe revisor. Enkeltpersonforetak som omsetter for mer enn 50 000 kroner per år har det som kalles bokføringsplikt. Det vil si at det må føres et regnskap etter bokføringsloven, men det er ingen krav til revisor eller årsregnskap.

  Vi hjelper deg å finne rett revisor

  Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Oppsummering

  Selskaper som er regnskapspliktige er i de aller fleste tilfeller også revisjonspliktige. Det betyr at en revisor må revidere årsregnskapet, og sjekke at dette er i henhold til alle gjeldende lover, regler og forskrifter og følger det som kalles god regnskapsskikk. For å jobbe som revisor må man ha godkjent utdannelse og praksis, og til slutt få en godkjennelse av Finanstilsynet. Revisoren skal være objektiv, og kan ikke ha noen tilknytning til selskapet som revideres.

  Revisjonsloven beskriver revisorens plikter og oppgaver. En revisor fungerer ofte som rådgiver, og hjelper selskaper med å få på plass de riktige regnskapsrutinene.

  Ofte stilte spørsmål om hva revisjon er

  Meldingsboble
  Hva er formålet med revisjon?

  Formålet med revisjon er å gi en uavhengig vurdering av selskapets regnskap og økonomistyring for å sikre at de er i samsvar med gjeldende lover, regler og god regnskapsskikk. Revisjon bidrar til å øke tilliten til selskapets regnskap og finansielle rapportering blant investorer, kunder og andre interessenter.

  Meldingsboble
  Hva er forskjellen mellom en lovbestemt revisjon og en frivillig revisjon?

  En lovbestemt revisjon er en revisjon som er påkrevd i henhold til gjeldende lover og regler, mens en frivillig revisjon er en revisjon som selskapet velger å gjennomføre selv om det ikke er lovpålagt. Formålet og omfanget av revisjonen kan være likt, men en lovbestemt revisjon er obligatorisk, mens en frivillig revisjon er valgfri.

  Meldingsboble
  Hvilke typer revisjon finnes?

  Det finnes flere typer revisjon, som finansiell revisjon, skatterevisjon, forvaltningsrevisjon og internrevisjon. Finansiell revisjon fokuserer på selskapets regnskap og finansiell rapportering, mens skatterevisjon undersøker selskapets skatteforhold. Forvaltningsrevisjon vurderer selskapets styring og kontroll, og internrevisjon er en uavhengig funksjon som vurderer selskapets interne prosesser og risikohåndtering.

  Meldingsboble
  Hva er en revisjonsberetning?

  En revisjonsberetning er et dokument som utarbeides av revisor etter gjennomføring av revisjonen. Beretningen inneholder revisorens uavhengige vurdering av selskapets regnskap og finansielle rapportering, samt en konklusjon om hvorvidt regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske situasjon og er i samsvar med gjeldende lover, regler og god regnskapsskikk.