Revisor vs. regnskapsfører: Hvem gjør hva?

Sist oppdatert: 21. april 2023
bilde

    Trenger bedriften din revisor eller regnskapsfører? Hvem gjør hva? Her i denne guiden vår undersøker vi forskjellene mellom regnskapsfører og revisor, samt hvilke tjenester du trenger som bedriftseier. Ikke minst, så ser vi nærmere på hvordan du får best pris på oppdraget du trenger.

    Vi hjelper deg å finne rett revisor

    Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

    Hva trenger bedriften din: revisor vs. regnskapsfører

    Det korte svaret er at bedriften din kan trenge både revisor og regnskapsfører, ettersom det er store forskjeller mellom de to yrkesgruppene. De utøver ulike oppgaver og har forskjellig ansvar. Det blir mer riktig å spørre i hvilke tilfeller man trenger revisor og når man må ha regnskapsfører. 

    I all hovedsak gjør revisor tre ting:

    1. Reviderer årsregnskapet før det sendes inn til Brønnøysundregisteret

    2. Utarbeider konklusjon om årsregnskapet og bedriftenes økonomiske situasjon

    3. Utfører kontroll av selskapets regnskapsførsel og rutiner

    En revisor skal sørge for at årsregnskapet er korrekt, samt at bokføring og regnskap gjenspeiler bedriftens økonomiske situasjon på en riktig måte. Det er viktig for aksjonærer, kreditorer og andre eksterne interessenter å få et rettferdig bilde av bedriftens økonomi. En regnskapsfører jobber derimot med daglige oppgaver innen regnskap og administrasjon. De fleste bedrifter har behov for en regnskapsfører, men ikke nødvendigvis revisor.

    Hvem er regnskaps- og revisjonspliktige?

    Ifølge revisorloven, så er formålet med revisjon og regnskapsføring å sikre at regnskapet er korrekt. Revisjonspliktige foretak er pliktige til å sende inn et revidert årsregnskap til Brønnøysundregisteret. Det vil si at årsregnskapet er kontrollert og kvalitetssikret av revisoren. Revisjon skal også forebygge økonomisk kriminalitet.

    Hvilke plikter man har, avhenger blant annet av foretaksform, størrelse og omsetning. Et foretak er revisjonspliktig og må ha både revisor og regnskapsfører, dersom det også er regnskapspliktig. I tillegg må en av følgende kriterier innfris:

    • Omsetning på over 6 millioner kroner
    • Eiendeler på over 23 millioner kroner
    • Gjennomsnittlig antall ansatte utgjør mer enn 10 årsverk

    Enkelte foretak vil alltid være revisjonspliktige, selv om kravene ovenfor ikke er innfridd. Dette gjelder blant annet foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, samt foretak av allmenn interesse. Foretak av allmenn interesse inkluderer blant annet forsikringsselskaper og finansinstitusjoner.

    Hva er fordelene med revisor for foretak som ikke har revisjonsplikt?

    Det er viktig å påpeke at man noen ganger trenger hjelp av revisor, selv om man ikke har revisjonsplikt. For eksempel, man trenger revisorbekreftelse ved kapitalforhøyelse eller ved aksjeinnskudd som utføres med eiendeler og ikke penger. Mange foretak velger også å levere inn revidert årsregnskap, selv om de ikke er revisjonspliktige.

    Det er en rekke fordeler ved å få årsregnskapet revidert, deriblant:

    • Økt profesjonalitet: Et revidert årsregnskap viser at bedriften tar ansvar og har orden på økonomien. Dette kan være en fordel i kunde- og samarbeidsforhold. 
    • Forbedret kredittverdighet: Et revidert årsregnskap gir bedre muligheter for å oppnå lån og finansiering, ettersom revisjonen øker tilliten.
    • Bedre styring og kontroll: Bedriften vil få mer kunnskap om egen økonomi gjennom revisjon av årsregnskapet. Dette kan igjen bidra til en bedre styring av bedriften.

    Må man ha regnskapsfører?

    Det finnes ingen lov som krever at bedriften må ha regnskapsfører, men det kan være fornuftig å få hjelp med regnskapet. Det gjelder spesielt for bedrifter som må sende inn årsregnskap, samt bedrifter i vekst som stadig blir større og mer komplekse. Man bør også ha en regnskapsfører, dersom man ikke har tid eller kapasitet til å ta seg av bokføringen selv.

    Bokføring og regnskapsføring må utføres i henhold til gjeldende lover og regler. Dersom man ikke imøtekommer disse kravene, kan man få bøter og restskatt. Mange velger derfor å benytte seg av regnskapsfører for å være trygg på at alt er korrekt. Det kan ofte være svært overveldende å sette seg inn i bokførings- og regnskapsloven selv.

    I tillegg til å føre regnskap, kan en god regnskapsfører også være med å gi råd om hvordan bedriften din kan spare penger. De har kunnskapen som trengs for å effektivisere virksomheten og bistå med budsjettering. Du bør derfor tenke deg nøye om før du velger vekk regnskapsfører.

    Oppgavene til regnskapsfører

    Å skaffe seg en pålitelig, ekstern regnskapsfører er ofte viktig for mindre bedrifter som ikke har egne økonomiavdeling eller revisor. En regnskapsfører kan frigi bedriften for mye tid og ressurser, ettersom ansatte kan konsentrere seg om andre oppgaver.  

    Regnskapsfører tar seg av de fleste oppgaver knyttet til regnskap og administrasjon. En god regnskapsfører er grundig, systematisk og nøyaktig. Det gir en viss sikkerhet å bruke en regnskapsfører, da man vet at bedriftens økonomi er i trygge hender. En regnskapsfører kan blant annet hjelpe dere med følgende:

    • Bistå med å sette opp regnskapssystemet for bedriften
    • Fakturering og bokføring av salgsinntekter
    • Betaling av lønn til ansatte
    • MVA-rapportering
    • Årsregnskap og skattemelding
    • Utarbeide budsjett

    Oppgavene til en revisor

    Den vanligste oppgaven til en revisor er å revidere årsregnskap.  En revisor skal sjekke at årsregnskapet stemmer med det som faktisk er blitt gjort i regnskapsåret. Dette innebærer blant annet en vurdering om verdiene i balansen er korrekte, samt at inntekter og kostnader er rapportert på riktig måte. 

    Revisoren kan også bistå med andre oppgaver, for eksempel:

    • Selskapsstruktur: En revisor kan gi råd om selskapsstrukturer, slik at bedriften får en optimal organisering.
    • Skatteregler: En revisor kan gi råd om hvordan skattereglene kan utnyttes på best mulig måte.
    • Finansiering: En revisor kan bidra med finansieringsløsninger, for eksempel ved å gjennomgå virksomhetens finansielle situasjon.
    • Risikovurdering: Revisoren kan vurdere om det er noen risikoer forbundet med virksomheten og komme med forslag til tiltak.

    Mange benytter seg også av revisor for internrevisjon. Internrevisjon er  en systematisk og kontinuerlig vurdering av virksomheten. Formålet med internrevisjon er blant annet å sikre at virksomheten følger lover og regler, slik at risiko for feil og mislighold reduseres. 

    Hva er fordelene med å ha både revisor og regnskapsfører?

    Det kan ofte være lurt å ha både revisor og regnskapsfører, selv om man ikke er revisjonspliktig. En fordel med å ha begge deler er at de utfyller hverandre godt. En god regnskapsfører har kunnskap om de daglige rutinene og kan bistå revisor med relevante opplysninger, mens en revisor kan gi bedriften mer overordnede råd om hvordan den kan effektivisere virksomheten.

    Du kan dessuten spare penger på revisoroppdrag ved å benytte deg av en dyktig regnskapsfører. Dersom årsregnskapet utføres på en grundig og korrekt måte, vil det være mindre arbeid for revisoren å utføre revisjon. Dette kan gjøre et stort utslag på kostnaden for revisor, særlig om du betaler per time.

    En god regnskapsfører og revisor kan derfor være viktige samarbeidspartnere for bedriften din, og det kan derfor være smart å bruke begge deler.

    Hvilke krav stilles det til revisorer og regnskapsførere?

    Det stilles strenge krav til hvem som kan kalle seg en statsautorisert revisor. Ikke bare må man ha relevant mastergrad, men revisorer må også gjennomføre etterutdanning tilsvarende 120 timer hvert tredje år. Revisorloven redegjør grundig for alle krav til revisorer.

    I tillegg stilles det ytterligere krav for å sikre at revisor er “skikket” til å utføre revisoroppdrag på en tilfredsstillende måte. Du kan for eksempel ikke benytte deg av en revisor fra egen husstand eller ansette egen revisor på fast basis. Revisor må være en uavhengig tredjepart for å kunne ta på seg oppdraget.

    Det stilles færre krav til hvem som kan kalle seg en regnskapsfører, men det anbefales at man velger en regnskapsfører som har relevant utdanning og er medlem av en fagforening. Man må ha minst to års praksis for å kunne søke autorisasjon som regnskapsfører.

    Hvordan finner jeg frem til beste regnskapsfører og revisor for mitt foretak?

    Det er viktig å velge riktig regnskapsfører og revisor, slik at du finner noen med relevant kunnskap og erfaring. Bedriftens størrelse, bransje og hvilken type virksomhet du har er noen av faktorene som spiller inn når du skal finne frem til rett person til jobben.

    Når du skal velge revisor eller regnskapsfører, kan det derfor være lurt å sette seg inn i hva slags kvalifikasjoner de har. Det er også viktig å sjekke referanser fra andre bedrifter for å få en idé om hvor godt de samarbeider med andre virksomheter. God kommunikasjon er svært viktig for å sikre et godt samarbeid.

    Er det nødvendig å velge noen fra samme by?

    Hverken revisor eller regnskapsfører må holde til i samme by som foretaket ditt. Per i dag fører de fleste bedrifter regnskap i skybaserte regnskapsprogrammer. Det betyr at både regnskapsfører og revisor kun trenger tilgang til programmet for å samarbeide med dere. De trenger ikke å være fysisk i nærheten for å utføre godt arbeid.

    Det er likevel mange som foretrekker å ha en lokal regnskapsfører eller revisor, da dette kan gjøre det enklere å etablere et godt samarbeid. Andre synes derimot at fysiske møter er unødvendige og tidkrevende. I så fall kan dere ha nettbaserte møter ved behov, og det vil i så fall ikke spille noen rolle om dere er milevis fra hverandre.

    Sjekkliste for valg av revisor og regnskapsfører

    Vi har laget en liten sjekkliste som du kan benytte deg av når du skal finne en revisor eller regnskapsfører: 

    • Sjekk at de har relevant utdanning og erfaring
    • Se etter referanser fra andre bedrifter
    • Undersøk hvor godt de kommuniserer
    • Vurder om det er behov for å møtes fysisk eller om nettbaserte møter kan fungere like bra
    • Sammenlign priser for å finne frem til beste tilbud

    Vi hjelper deg å finne rett revisor

    Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

    Slik får du best pris på regnskaps- og revisortjenester til bedriften din

    Vi anbefaler å benytte deg av anbudstjenester for å få best pris på regnskaps- og revisortjenester til bedriften din. Anbudstjenester lar deg enkelt sammenligne priser på tvers av ulike selskap og aktører. Du slipper å bruke mye tid på å kontakte og undersøke hver enkelt, og du er sikker på at du får best mulig pris. 

    Hva koster det med revisor?

    Det er mange faktorer som spiller inn på hva det koster å ha revisor, og det er derfor vanskelig å gi en eksakt pris. Det kan blant annet avhenge av regnskapets kompleksitet. Timepris kan variere fra 1000 kr til flere tusen kroner, avhengig av hvilket oppdrag det dreier seg om. Enkelte revisorer tilbyr fastpris for enkelte oppdrag.

    Noen ganger kan revisoren logge seg inn i regnskapssystemet deres for å se over hvor komplekst regnskapet er i forkant, samt vurdere andre aktiviteter. Dermed kan de enklere gi dere et nøyaktig pristilbud, ettersom de har god forståelse og oversikt over hvor mye tid og ressurser arbeidet vil kreve.

    Hva koster det med regnskapsfører?

    Prisen på regnskapsførertjenester kan også variere mye, avhengig av hvilken type oppdrag det dreier seg om. Enkelte regnskapsførere tilbyr timepris, men det kan også være fornuftig å undersøke fastpris og pakkepris. Fastpris betyr at du betaler samme sum hver måned eller år for de tjenestene du ønsker. Pakkepris betyr at du kjøper en pakke med regnskapstjenester.

    Hvis du er usikker på hvilken prismodell som er mest fornuftig for din bedrift, anbefaler vi at du spør ulike regnskapsførere om veiledning. De vil kunne sette opp et forslag til deg, basert på dine spesifikke behov og ønsker.

    Få svar på vanlige stilte spørsmål om revisor vs. regnskapsfører

    Meldingsboble
    Hvilke kvalifikasjoner kreves for å bli en autorisert regnskapsfører?

    For å bli en autorisert regnskapsfører i Norge kreves en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, samt to års relevant praksis. I tillegg må man bestå en autorisasjonsprøve for regnskapsførere, som administreres av Finanstilsynet.

    Meldingsboble
    Hvilke kvalifikasjoner kreves for å bli en revisor?

    For å bli en revisor i Norge kreves en mastergrad i revisjon og regnskap, samt tre års relevant praksis. I tillegg må man bestå en autorisasjonsprøve for revisorer, som administreres av Finanstilsynet.

    Meldingsboble
    Hva er hovedforskjellen mellom en revisor og en regnskapsfører?

    Hovedforskjellen mellom en revisor og en regnskapsfører er deres rolle og ansvar. En revisor er en autorisert fagperson som kontrollerer og bekrefter at selskapets regnskap og økonomistyring er i samsvar med lover og regler, mens en regnskapsfører er ansvarlig for å føre og holde orden på regnskapet, samt utføre andre økonomiske oppgaver for selskapet.

    Meldingsboble
    Når trenger et selskap både en revisor og en regnskapsfører?

    Et selskap kan trenge både en revisor og en regnskapsfører hvis det er underlagt revisjonsplikt og ønsker bistand med å føre regnskapet. Revisoren vil da kontrollere og bekrefte at regnskapet er i samsvar med lover og regler, mens regnskapsføreren vil bistå med den praktiske regnskapsføringen og økonomistyringen.