Når må man ha revisor?

Oppdatert:  02. november, 2022

Kort forklart er det slik at alle aksjeselskap, AS, er revisjonspliktige, mens det motsatte er tilfelle når det kommer til enkeltpersonforetak. Der er de aller fleste fritatt for revisjon. Den litt lengre forklaringen handler om størrelsen på selskapets omsetning.

Alle selskaper, både aksjeselskap, enkeltpersonforetak, NUF, ansvarlig selskap (ANS/DA) og Samvirkeforetak (SA), må revideres dersom den årlige omsetningen er på mer enn 6 millioner kroner, har over 10 årsverk eller har en balanse som overstiger 23 millioner kroner. Selskapet trenger ikke oppfylle alle de tre kravene for å være revisjonspliktig. Det er nok med ett av dem. Revisjonsplikten inntreffer fra året etter at selskapet oppfylte ett eller flere av disse kravene.

Når det kommer til stiftelser, ASA og finansforetak, som for eksempel banker og forsikringsselskaper, har disse revisjonsplikt uansett størrelse eller omsetning.

Fravalg av revisor

Selskaper med regnskapsplikt, det vil si AS og NUF, kan velge bort revisjon. Det betyr at om selskapet ikke oppfyller minst ett av de tre kravene vi allerede har vært inne på, kan generalforsamlingen velge bort revisjonen. Fravalget trer i kraft så snart det er registrert hos Foretaksregisteret. Et nytt selskap kan fravelge revisjon ved å ikke velge revisor i stiftelsesdokumentet.

Revisjon

Revisjonen utføres alltid av en revisor, og denne revisoren kan ikke være ansatt i selskapet han eller hun reviderer. Det er fordi både ansatte, kunder, investorer, banker og ulike myndigheter skal kunne stole på resultatet revisoren kommer frem til.

Revisoren foretar en gjennomgang av selskapets årsregnskap, og deretter lager han eller hun en revisjonsberetning med sine kommentarer til regnskapet og eventuelle feil og mangler. Denne revisjonsberetningen leveres til Regnskapsregisteret/Brønnøysundregistrene sammen med årsregnskapet.

Selskapet må selv betale det revisjonen koster, og prisen vil naturlig nok avhenge av hvor stort og komplekst selskapet og dets regnskap er.

Revisoren

Revisoren er altså en person som går gjennom og sjekker at selskapets regnskap er utført i henhold til gjeldende lover og regler samt det som kalles god regnskapsskikk. En revisor kan ikke ha noen bindinger til selskapet han eller henne skal revidere, og derfor jobber mange revisorer i et uavhengig revisjonsfirma.

Det er mange som lurer på hva som egentlig er forskjellen på en regnskapsfører og en revisor. Regnskapsføreren er den som utarbeider selve regnskapet. Revisoren er den som kontrollerer at dette arbeidet er utført i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter og ikke inneholder vesentlige feil og mangler. En regnskapsfører kan, men må ikke, være ansatt i selskapet han eller hun utfører regnskapet til, mens en revisor absolutt ikke kan være ansatt eller ha bindinger til selskapet han eller hun reviderer.

Oppsummering

Det finnes en del selskaper som må ha revisor uansett størrelse, som for eksempel banker og forsikringsselskaper. For andre handler det om størrelse. Alle selskaper blir revisjonspliktige så snart de har kommet opp i en viss størrelse når det gjelder omsetning, årsverk og balanse. Revisjonen må gjennomføres av en revisor. Dennes oppgave er å kontrollere at regnskapet er utført etter gjeldende lovverk og god regnskapsskikk, og ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Deretter utarbeidet det en revisjonsberetning som følger regnskapet. På denne måten kan både ansatte, myndigheter, banker, investorer og andre interesserte stole på informasjonen som fremkommer i årsregnskapet.