Revisor for lag og foreninger: Komplett guide

Sist oppdatert: 21. april 2023
bilde

  Er du på jakt etter en dyktig revisor for lag og foreninger? Eller er du usikker på om du i det hele tatt trenger en revisor? Her svarer vi på hyppig stilte spørsmål, slik at du velger den beste revisoren til riktig pris for nettopp din forening.

  Vi hjelper deg å finne rett revisor

  Få tilbud fra 3 flinke leverandører. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Har lag og foreninger revisjonsplikt?

  Mindre lag og foreninger har som regel verken regnskapsplikt eller revisjonsplikt. Det finnes imidlertid enkelte unntak. Foreninger har som regel revisjonsplikt, dersom de er såpass store at de også har regnskapsplikt.

  Reglene om revisjonsplikt gjelder blant annet for:

  a) Foreninger med formål å drive virksomhet som kan gi overskudd

  b) Stiftelser og allmennyttige organisasjoner som driver virksomhet som gir inntekter

  c) Lag og foreninger med vedtektsfestet revisjon av årsregnskap

  d) Frivillige organisasjoner med regnskapsplikt og en av følgende kriterier er innfridd: driftsinntekter på over 6 millioner kroner, eiendeler på over 23 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte på mer enn 20 årsverk

  Hvilke krav stilles det til en revisor for lag og foreninger?

  Kravene til en revisor for lag og foreninger er mye de samme som kravene til revisor generelt. Unntaket er foretak av allmenn interesse, hvor det stilles særlige krav til revisjon. Man må ha relevant utdanning og erfaring for å kunne kalle seg statsautorisert revisor, samt innfri en rekke krav som skal sikre kvaliteten på tjenestene.

  Revisoren må for eksempel være “skikket” til å utøve yrket sitt på en forsvarlig måte. Kravene er utformet under revisorloven. Målet med revisorloven er å sikre kvaliteten på tjenestene, samt forebygge økonomisk kriminalitet. Det følger av revisorloven at revisor skal være nøytral og uavhengig i sitt arbeid. Han eller hun må ikke ha noen interesser som kan påvirke revisjonsarbeidet.

  Uavhengigheten innebærer blant annet at man ikke kan benytte noen i nærmeste familie, da dette kan være til hinder for objektiviteten i jobben. Regnskapsfører og revisor skal heller ikke være samme person. Revisor kan ikke være ansatt i foreningen eller ha noen andre interesser som kan være i strid med revisjonen.

  Hva utgjør en god revisor for lag og foreninger?

  Det er viktig å skaffe seg en god revisor, for lag og foreninger, som dere har tillit til.  Dere bør gjøre dere kjent med hvilken type revisjon dere trenger, samt sette opp en liste over krav til revisoren.

  En god revisor for lag og foreninger:

  • Har relevant utdanning og erfaring
  • Kan vise til gode referanser
  • Er ærlig og pålitelig
  • Lever etter de etiske retningslinjene for yrket
  • Tar seg tid til å bli kjent med din organisasjon og dine behov
  • Er fleksibel og tilpasser seg din organisasjon
  • Gir råd og veiledning, men er ikke påtrengende
  • Er åpen for kritikk og forbedringer

  Revisor for lag og foreninger skal:

  a) Ha taushetsplikt

  b) Være uavhengig av det laget eller den foreningen han/hun utfører oppdrag for

  c) Følge de etiske retningslinjene for yrket

  d) Være statsautorisert

  Hvilke oppgaver har en revisor?

  En revisor for lag og foreninger skal først og fremst sjekke at regnskapet er korrekt, at det er i tråd med lovverket og at årsberetningen gir et riktig bilde av virksomheten. Revisor skal også vurdere om regnskapet gir et rettferdig bilde av foreningens økonomiske situasjon. Dette gjøres blant annet ved å se på hvordan inntekter og utgifter fordeler seg over året, samt vurdere om foreningen har en forsvarlig økonomisk styring.

  En revisor skal vurdere hvorvidt det er behov for å gjøre endringer i regnskapsførselen eller andre rutiner for å bedre foreningens økonomiske situasjon. En revisor kan også bistå med råd og veiledning til styret i forbindelse med budsjettering, regnskapsførsel og andre administrative oppgaver.

  Dersom et lag eller forening har revisjonsplikt, betyr det at man skal levere inn et revidert årsregnskap. Et revidert årsregnskap er et regnskap som er kontrollert av en statsautorisert revisor.

  Hva er fordelene med å ha revisor for lag og foreninger?

  Flere lag og foreninger velger å ha revisor, selv om de ikke er revisjonspliktige. Noen ganger tilsier vedtektene i organisasjonen at man må ha revisor. Det finnes nemlig flere fordeler med å ha et revidert årsregnskap for foreninger og lag, blant annet:

  • Det gir bedre informasjon til styret, medlemmene og andre interessenter om foreningens økonomiske situasjon.
  • Revisjonen avdekker ofte feil og mangler i regnskapet, og dermed kan revisoren hjelpe foreningen med å rette opp i disse.
  • Det gir bedre grunnlag for å vurdere foreningens økonomiske situasjon, samt for å ta bedre beslutninger om fremtidig drift av foreningen.
  • Revisjonen kan øke tilliten mellom foreningen og banken, forsikringsselskapet eller andre aktuelle aktører.
  • I enkelte tilfeller må regnskapet være revidert før man kan få støtte eller tilskudd fra myndighetene.

  Hvor ofte bør lag og foreninger bruke revisor?

  Det er ingen faste regler for hvor ofte man bør bruke revisor, så sant man ikke har revisjonsplikt. I så fall må man benytte seg av revisor minst én gang i året i forbindelse med årsregnskapet. Det kan også være aktuelt å ta kontakt med revisor oftere, for eksempel hvis foreningen gjennomfører store endringer eller det oppstår uventede problemer i foreningens økonomi.

  Hva koster revisor for lag og foreninger?

  Det er vanskelig å si hva det koster å bruke revisor, da dette varierer fra oppdrag til oppdrag. Revisor tar normalt betalt per time, men de kan også tilby fastpris for spesifikke oppdrag. Prisen på revisor til foreninger kan variere fra ca 1500 kr til flere tusen kroner i timen, avhengig av oppdragets kompleksitet.

  Hvordan får man en god pris på revisor?

  Du kan få en god pris på revisor til foreninger og lag ved å undersøke markedet grundig, slik at dere vet hva som er normal pris. Den enkleste måten å utføre disse undersøkelsene er ved å ta kontakt med flere ulike revisorer for å sammenligne priser og tilbud. En anbudstjeneste kan hjelpe dere med dette arbeidet. I så fall trengere dere bare å sende inn opplysningene én gang for å bli kontaktet av flere aktuelle revisorer.

  Vi anbefaler å være tydelig på hvilket oppdrag man ønsker at revisor skal utføre, samt gi så mye informasjon som mulig om foreningen og dens økonomi. Det er lurt å føre regnskapet så grundig som mulig før revisor skal se over. Jo mer tid revisor må bruke på å rydde opp, desto høyere blir prisen på oppdraget. Mange velger derfor å bruke regnskapsfører til bokføring, slik at alt er ryddig helt fra starten av.

  Hvorvidt det lønner seg å bruke regnskapsfører, avhenger av hvor komplekst regnskapet til foreningen er. Dersom foreningen har et enkelt regnskap, kan det være unødvendig å bruke regnskapsfører. Har foreningen et mer komplekst regnskap, kan det være en fordel å bruke både regnskapsfører og revisor. Husk at revisjonspliktige lag og foreninger også er regnskapspliktige.

  Hvor finner man beste revisor for lag og foreninger?

  Det er ikke alltid lett å finne den beste revisoren for foreningen eller laget. Fordelen med å bruke anbudstjenester er at du kun blir kontaktet av revisorer med relevant erfaring for oppdraget. Du slipper dermed å  bruke tid på å kontakte og undersøke hver enkelt revisor.

  Den beste revisoren for lag og foreninger bør:

  • Ha relevant erfaring for foreningen eller laget, gjerne fra tilsvarende organisasjoner.
  • Være tilgjengelig når det passer deg/dere.
  • Utføre oppdraget til avtalt pris og tid.
  • Legge fram et klart og forståelig revidert årsregnskap.

  Hva bør lag og foreninger være oppmerksom på når de velger revisor?

  Det er flere ting du bør være oppmerksom på når du skal velge revisor til laget eller foreningen din. Her er noen tips:

  • Foreningens størrelse og kompleksitet: Hvor stor og kompleks er foreningen? Har den frivillige organisasjonen mange ansatte eller medlemmer? Er det store summer i omløp? Jo mer kompleks foreningen er, desto viktigere er det å velge rett revisor.
  • Relevans: Sørg for at revisoren har relevante kunnskaper og erfaring innenfor ditt felt. Ikke bare velg den første og beste. Ta gjerne kontakt med flere ulike revisorer for å sammenligne.
  • Kommunikasjon: Husk at det er viktig å ha en god dialog med revisor, slik at dere kan jobbe proaktivt for å unngå problemer i foreningens økonomi.

  Må man velge en revisor til lag og foreninger som bor i samme by?

  Det er ikke nødvendig å velge en lokal revisor til foreningen, takket være skybaserte regnskapsprogram.  Det betyr at revisor kan jobbe fra hvor som helst, så lenge de har tilgang til internett og til regnskapsprogrammet deres. Det er dog viktig å sørge for at dere har en god kommunikasjonsløsning, slik at dere kan holde kontakten jevnlig.

  Enkelte foretrekker å ha en revisor som man kan ha fysiske møter med, fremfor digitale møter. Andre synes derimot at fysiske møter er både tidkrevende og ressurskrevende.  Det er viktig å tenke gjennom hva som passer best for dere før dere tar en avgjørelse.

  Kan man bruke regnskapsfører til foreningen fremfor revisor?

  Hvorvidt man heller kan bruke regnskapsfører til å sjekke regnskapet, avhenger av revisjonsplikten. Lag og foreninger kan velge å heller samarbeide med regnskapsfører enn revisor, dersom man ikke har revisjonsplikt. Dette kan være  fornuftig for de minste lagene og foreningene som har svært enkle regnskap.

  Det kan likevel være flere fordeler med å bruke både regnskapsfører og revisor for å sikre at årsregnskapet er korrekt, noe som har kommet tydelig frem i denne guiden vår. Regnskapsføreren har nemlig andre oppgaver enn en revisor. Enkelt forklart, så utfører regnskapsføreren alt arbeidet med bokføring og regnskap. Revisoren utfører derimot en kontroll for å sikre at alt er riktig utført.

  Vi hjelper deg å finne rett revisor

  Få tilbud fra 3 flinke revisorer. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

  Kort oppsummert: revisor for foreninger og lag

  Vi har gjennomgått mye informasjon om å finne en egnet revisor for lag og foreninger her i guiden vår. Derfor ønsket vi å lage en kort oppsummering nå helt til sist for å tydeliggjøre de viktigste punktene:

  • Revisor for lag og foreninger er en uavhengig person som skal kontrollere at regnskapet er riktig.
  • Den største oppgaven til revisor er å levere inn revidert årsregnskap for laget eller foreningen.
  • Revidert årsregnskap er en kvalitetssikring som øker tilliten til foreningens økonomi. Mange velger derfor å benytte seg av revisor, selv om man ikke er revisjonspliktig.
  • Du må velge rett revisor til oppdraget. Start undersøkelsene dine i god tid, slik at du ikke behøver å ta en forhastet beslutning.
  • Utfør grundige undersøkelser for å få den beste prisen på revisor for din forening eller lag. Det er lurt å sammenligne priser og tilbud fra flere ulike revisorer.
  • Revisor bør ha relevant erfaring fra tilsvarende organisasjoner, være tilgjengelig når det passer deg/dere, utføre oppdraget til avtalt pris og tid og legge fram et klart og forståelig revidert årsregnskap.
  • Husk at det er viktig å ha en god dialog med revisor, slik at dere kan jobbe proaktivt for å unngå problemer i foreningens økonomi.

  Foreninger og lag er ofte drevet på ideell basis av frivillige. Det er ikke alltid like enkelt å skaffe penger til å drive organisasjonen. Derfor kan det være svært viktig å spare på utgiftene der man kan, og da gjelder det å velge riktig revisor. Som nevnt tidligere i guiden, så kan det lønne seg å bruke anbudstjenester for å slippe unødvendige utgifter. Lykke til!

  Få svar på vanlige stilte spørsmål om revisor for lag og foreninger

  Meldingsboble
  Er lag og foreninger pålagt å ha en revisor?

  Revisjonsplikt for lag og foreninger avhenger av organisasjonsformen og de økonomiske vilkårene. For aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskaper (ASA) gjelder revisjonsplikten i henhold til aksjeloven, mens frivillige organisasjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner kan ha andre krav.

  Meldingsboble
  Hvilke krav må frivillige organisasjoner oppfylle for å være unntatt fra revisjonsplikt?

  Frivillige organisasjoner er unntatt fra revisjonsplikt dersom de har en årlig driftsinntekt på under 5 millioner kroner og ingen offentlige tilskudd over 1,5 millioner kroner. Imidlertid kan organisasjonens vedtekter eller givere kreve revisjon uavhengig av disse grensene.

  Meldingsboble
  Hva bør lag og foreninger vurdere når de skal velge en revisor?

  Når lag og foreninger skal velge en revisor, bør de vurdere revisorens kompetanse og erfaring, særlig innenfor organisasjonens bransje og sektor. Det kan også være viktig å vurdere revisorens geografiske tilgjengelighet, samt pris og vilkår for tjenestene som tilbys.

  Meldingsboble
  Hva er forskjellen mellom en revisor og en regnskapsfører for lag og foreninger?

  En revisor er en autorisert fagperson som kontrollerer og bekrefter at organisasjonens regnskap og økonomistyring er i samsvar med lover og regler. En regnskapsfører, derimot, bistår med å føre og holde orden på regnskapet, samt utføre andre økonomiske oppgaver for organisasjonen.